BIM a čas: etapy, body klíčových rozhodnutí a milníky

Tentokrát o etapách, bodech klíčových rozhodnutí a projektových milnících pro předávání informací – aneb o BIMu a času; s malým „č“.

BIM a čas: etapy, body klíčových rozhodnutí a milníky

Navrhování, provádění a údržba v průběhu životního cyklu probíhá v po sobě jdoucích etapách. Na jejich koncích jsou stanovovány body klíčových rozhodnutí. Jde o body, kdy je učiněno nějaké zásadní rozhodnutí pro směřování nebo životaschopnost projektu. Nebo je potřeba v určitém okamžiku znát odpovědi na nějaké otázky – aby bylo možno podat žádost o stavební povolení, realizovat stavbu nebo zahájit proces environmentální certifikace budovy.

💡
Bod klíčového rozhodnutí je okamžik v průběhu životního cyklu, kdy je učiněno určité rozhodnutí zásadní pro směřování nebo životaschopnost aktiva. (ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.14)

V bodě klíčového rozhodnutí tedy potřebuje mít zadavatel nějaké informace, které vytváří jeho dodavatelé. Předávají se ale v určitém předstihu, aby je bylo možno zkontrolovat, přezkoumat, schválit či autorizovat. Proto se ještě před tím, než nastane bod klíčového rozhodnutí, stanovují projektové milníky pro předání informací.

💡
Milník pro předání iformací je plánovaná událost pro předem stanovenou výměnu informací. (ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.2)

Určení počtu bodů klíčových rozhodnutí je součástí projektového plánu prací, který je zahrnut v projektových požadavcích na informace (PIR). Jde o jedny z prvních činností, kterou v rámci procesu managementu informací v průběhu projektu provádí zadavatel. Standard ISO 19650 sice uvádí stanovení projektových milníků až jako činnost následující, ale obvykle jsou i ony zahrnuty v PIRu.

💡
Plán prací je dokument, který uvádí podrobnosti o hlavních etapách při navrhování, provádění a údržbě v rámci projektu a identifikuje hlavní úkoly a cíle. (ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.2.2)

Tyto milníky pro předávání informací jsou v rámci projektu zásadní. Vztahují se k nim konkrétní požadavky na informace. Je-li třeba předat nějakou informaci, má být už od začátku projektu jasné, kdy to nastane (byť do jisté doby je vhodné a možné tyto termíny stanovovat spíše relativně, konkrétní kalendářní data se přiřazují až následně).

Milníky pro předávání informací se týkají dodací fáze (tedy návrhu, projektu a realizace stavby). Ve fázi provozní, tedy při správě objektu, se místo v nich používají tzv. spouštěcí události. I k nim se předem stanovují požadavky na informace (tentokrát prostřednictvím dokumentu se zkratkou AIR). Je to s nimi ale trochu složitější, protože to, zda a kdy spouštěcí události nastanou, lze předvídat jen částečně – management informací pro provozní fázi aktiv je tedy komplikovanější; ale o tom zase jindy.

A ještě jedna poznámka z mé vlastní praxe: Etapy nejsou z pohledu standardu až tak zásadním pojmem, proto je možno s nimi pracovat poněkud volněji. V našem kontextu mi více vyhovuje uvažovat o nich jako o jednotlivých výkonových fázích (či stupních dokumentace). Stanovit ale jediný bod klíčového rozhodnutí – spojený s milníkem, a tedy výměnou informací – na konci takové fáze mi připadá jako zcela nedostatečné (byť se s tím paradoxně v poslední době setkávám). Bodů klíčových rozhodnutí a milníků je tedy v rámci etapy/fáze obvykle (mnohem) více – což se ale rychle ukáže při stanovování požadavků na informace.

Chcete-li se dozvědět více o BIMu podle mezinárodních a otevřených standardů, můžete se přihlásit do kurzu, který jsme s kolegy připravili jako přípravu pro certifikaci buildingSMART, více na www.bimseminare.cz 😉

Zaregistrujte se k odběru novinek:

Případně přispějte pravidelnou měsíční částkou na provoz tohoto blogu a youtubového kanálu a získejte přístup k dalšímu obsahu. Viz Podpořte ardit.
jamie@example.com
Odebírat